|

Revisiting the Possibility of HighSpeed Polymer Composite Processing

Authors: Yaroslavtsev V.M.  Published: 19.06.2015
Published in issue: #3(102)/2015  

DOI: 10.18698/0236-3941-2015-3-59-70

 
Category: Mechanical Engineering and Machine Science | Chapter: Technology and Equipment of Mechanical and Physical Processing  
Keywords: machining, polymer composites, high-speed cutting, thermal breakdown, laboratory setup, physical mechanism, high-performance processing

Experiments showed the possibility of processing polymer composite materials (PCM) at high supercritical cutting speeds when the processes of thermal degradation are intensified, resulting in an unacceptable degradation of the processed surface. The design of the laboratory setup is described. It allows carrying out experimental studies of the process of PCM cutting within a wide range of both work spindle speeds (from 225 to 18 000 min-1) and cutting speeds up to 117 m/s. A physical justification for the existence of two possible intervals of PCM processing speeds: conventional and high-speed cutting is provided.

References

[1] Grabin V.G., Poduraev V.N., Korotkevich Yu.N. Study of High-Speed Cutting Process and Explosive Type Installation for Its Implementation. Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Mashinostr. [Proc. Univ., Mech. Eng.], 1964, no. 11, pp. 98-105 (in Russ.).

[2] Milberg J. Hochgeschwindigkeitsbearbeitung mit spanenden Fertigungsverfahren. Werksstattstechnik, 1983, vol. 73, no. 1, pp. 5-10.

[3] Scherer J. Zerspanen von Aluminium bei hoch Schnittgeschwindigkeiten. Werkstatt und Betrieb, 1984, vol. 117, no. 6, pp. 355-358.

[4] Ditman K., Gyuring K. High-speed grinding - a modern method of metal cutting. Stanki i instrument [Machines and Tooling], 1988, no. 12, pp. 21-24 (in Russ.).

[5] Schulz H. The History of High-Speed Machining. Revista de Ciencia e Tecnologia, 1990, no. 13, pp. 9-18.

[6] Boeml K. Entwicklungstendenzen bei Fraesmaschinen. Werkstatt und Betrieb, 1983, vol. 116, no. 8, pp. 463-466.

[7] Waldvogel W. Hochgeschwindigkeitfräsen mit Schnellfrequenz - Motor-frasspindeln. Microtechnic, 1984, no. 4, pp. 26-27.

[8] Potapov V.A., Ayzenshtok G.I. High-Speed Machining. Overview VNIITEMR. Technology, Equipment, Organization and Economics of Machinery Production. Series 1. Cutting Equipment, iss. 9, 1986. 60 p. (in Russ.).

[9] Schtrer J. Hochgeschwindigkeitfräsen wird industriereif. Werkstatt und Betrieb, 1986, vol. 119, no. 1, pp. 45-49.

[10] Dey H. Bearbeitungszentren auf dem Weg zur Integration in flexible Fertigungseinrichtungen. Werkstatt und Betrieb, 1985, vol. 118, no. 12, pp. 792-797.

[11] Kovshov A.N., Nazarov Yu.F., Yaroslavtsev V.M. Netraditsionnye metody obrabotki materialov [Nontraditional Methods of Material Processing]. Moscow, MGOU Publ., 2007. 212 p.

[12] Yaroslavtsev V.M., Mirskov A.N. Method of Broad Cuts as a Means of Intensifying the Process of Cutting. Problemy mashinostroeniya i avtomatizatsii. Mezhdunar. zhurnal [Engineering and Automation Problems], 1992, no. 1, pp. 41-51 (in Russ.).

[13] Poduraev V.N., Yaroslavtsev V.M., Yaroslavtseva N.A. Efficiency of Machining with Advanced Plastic Deformation. Vestn. Mashinostr. [Russian Engineering Research], 1972, no. 12, pp. 58-61 (in Russ.).

[14] Yaroslavtsev V.M. Technological Solutions to the Problems of Treatment of Rocket and Aerospace Composite Structures. Vestn. Mosk. Gos. Tekh. Univ. im. N.E. Baumana, Mashinostr., Spetsvyp. "Kompozitsionnye materialy, konstruktsii i tekhnologii" [Herald of the Bauman Moscow State Tech. Univ., Mech. Eng., Spec. Iss. "Composite Materials, Structures and Techniques], 2005, pp. 41-62 (in Russ.).

[15] Yaroslavtsev V.M. Development and Practical Implementation of Methodology of Search of New Methods of Material Processing. Vestn. Mosk. Gos. Tekh. Univ. im. N.E. Baumana, Mashinostr. [Herald of the Bauman Moscow State Tech. Univ., Mech. Eng.], 2007, no. 2 (67), pp. 56-70 (in Russ.).

[16] Yaroslavtsev V.M., Nazarov N.G. Assessment of the Efficiency of Intermittent Cutting Through the Use of Thermal Stress Change Patterns of the Process. Jelektr. Nauchno-Tehn. Izd "Nauka i obrazovanie" [El. Sc.-Tech. Publ. "Science and Education"]. 2013, no. 10. Availlable at: http://technomag.bmstu.ru/doc/623113.html DOI: 10.7463/1013.0623113

[17] Stepanov A.A. Obrabotka rezaniem vysokoprochnykh kompozitsionnykh materialov [Machining of High-Strength Composite Materials]. Leningrad, Mashinostroenie Publ., 1987. 176 p.

[18] Bulanov I.M., Vorobey V.V. Tekhnologiya raketnykh i aerokosmicheskikh konstruktsiy iz kompozitsionnykh materialov [Technology of Rocket and Aerospace Structures Made of Composite Materials]. Moscow, MGTU im. N.E. Baumana Publ., 1998. 516 p.

[19] Obshchemashinostroitel’nye normativy rezhimov rezaniya, norm iznosa i raskhoda reztsov, sverl i frez pri obrabotke nemetallicheskikh konstruktsionnykh materialov [Engineering Standards of Cutting Rates, Norms of Wear and Consumption of Cutters, Drills and Mills When Cutting Non-Metallic Structural Materials]. Moscow, NIIMASh Publ., 1982. 144 p.

[20] Bulovskiy P.I., Petrova N.A. Mekhanicheskaya obrabotka stekloplastikov [Machining Glass-Reinforced Plastic]. Leningrad, Mashinostroenie Publ., 1969. 152 p.

[21] Yaroslavtsev V.M., Nazarov N.G. Ustroystvo dlya opredeleniya nachala nastupleniya termicheskoy destruktsii polimernykh kompozitsionnykh materialov i plastmass pri ikh obrabotke rezaniem [Apparatus for Determining the Start of the Onset of Thermal Breakdown of Polymer Composite Materials and Plastics During Machining]. Patent RF no. 132199 U1, MPK G01N3/58. Bauman Moscow State Technical University (RU), no. 2013114748/28.

[22] Yaroslavtsev V.M. Mirskov A.N. Photometric Installation for Determining the Value of Polymer Material Thermal Breakdown during the Cutting Process. Jelektr. Nauchno-Tehn. Izd "Nauka i obrazovanie" MGTU im.N.E. Baumana. [El. Sc.-Tech. Publ. "Science and Education" of Bauman MSTU], 2013, no. 9 (in Russ.). Availlable at: http://technomag.edu.ru/doc/591230.html DOI: 10.7463/0913.0591230

[23] Yaroslavtsev V.M. Obrabotka rezaniem polimernykh kompozitsionnykh materialov [Cutting Polymer Composite Materials: Tutorial]. Moscow, MGTU im. N.E. Baumana Publ., 2012. 180 p.

[24] Uendlandt U. Termicheskie metody analiza [Thermal Methods of Analysis]. Russ. Ed. Moscow, Mir Publ., 1978. 526 p.

[25] Zhurkov S.N., Regel’ V.R., Sanfirova T.A. The Relation between the TemperatureTime Dependence of the Strength and the Character of Polymer Thermal Breakdown. Vysokomolekulyarnye soedineniya [Polymer Science], 1964, no. 6, pp. 1092-1098 (in Russ.).