|
Main Authors Polikarpov Ye.Yu.
Polikarpov Ye.Yu.

JSC "Zavod Experimental'nogo mashinostroenya RKK "Energiya" imeni S.P. Koroleva"

Korolev, Moscow Region, Russian Federation

Polikarpov Ye.Yu.

Ye.Yu. Polikarpov - deputy chief engineer of private joint-stock company "Zavod Experimental'nogo mashinostroenya RKK "Energiya" imeni S.P. Koroleva" (town Korolev, Moscow region).

All articles by this author