|
Main Authors Kovrigin L.A.
Kovrigin L.A.

Krasnojarskii mashinostroitel’nyi zavod

Krasnoyarsk, Russian Federation

Kovrigin L.A.

L.A. Kovrigin - deputy general designer of Federal State Unitary Enterprise "Krasnojarskii mashinostroitel’nyi zavod".

All articles by this author