|
Main Authors Kolmykov V.A.
Kolmykov V.A.

Krasnojarskii mashinostroitel’nyi zavod

Krasnoyarsk, Russian Federation

Kolmykov V.A.

V.A. Kolmykov - Ph. D. (Eng.), general director of Federal State Unitary Enterprise "Krasnojarskii mashinostroitel’nyi zavod".

All articles by this author