|
Main Authors Savitskiy V.V.
Savitskiy V.V.

EI "VSTU"

Vitebsk, Republic of Belarus

Savitskiy V.V.

Savitskiy V.V. --- Cand. Sc. (Eng.), Head of the Department of Engineering Technology, EI "VSTU" (Moskovskiy prospekt 72, Vitebsk, 210039 Republic of Belarus).

All articles by this author