|
Main Authors Zheltoukhov I.V.
Zheltoukhov I.V.

MERC AF "AFA"

Voronezh, Russian Federation

Zheltoukhov I.V.

Zheltoukhov I.V. --- Cand. Sc. (Eng.), Lecturer, Department, MERC AF "AFA" (Staryh Bol’shevikov ul. 54a, Voronezh, 394064 Russian Federation).

All articles by this author