|
Main Authors Pokhabov Yu.P.
Pokhabov Yu.P.

JSC "NPO PM SDB"

Zheleznogorsk, Krasnoyarsk Region, Russian Federation

Pokhabov Yu.P.

Pokhabov Yu.P. --- Cand. Sc. (Eng.), Chief Executive Officer, JSC "NPO PM SDB" (Lenina ul. 55a, Zheleznogorsk, Krasnoyarsk Region, 662972 Russian Federation).

All articles by this author