|
Main Authors Kudryavtsev O.V. 
Kudryavtsev O.V.

OKB "Gidropress"

Podolsk, Moscow region, Russian Federation

Kudryavtsev O.V.

O.V. Kudryavtsev - engineer-designer of OAO "OKB Gidropress".

All articles by this author