|
Main Authors Shchipkova Yu.V.
Shchipkova Yu.V.

Omsk State Technical University

Omsk, Russian Federation

Shchipkova Yu.V.

Shchipkova Yu.V. --- Post-Graduate Student, Department of Metal-Cutting Machines and Tools, Omsk State Technical University (Mira prospekt 11, Omsk, 644050 Russian Federation).

All articles by this author