|
Main Authors Shubin I.Yu.
Shubin I.Yu.

Bauman Moscow State Technical University

Moscow, Russian Federation

Shubin I.Yu.

Shubin I.Yu. --- Student, Department of Materials Engineering, Bauman Moscow State Technical University (2-ya Baumanskaya ul. 5, str. 1, Moscow, 105005 Russian Federation).

All articles by this author