|
Main Authors Bolshakov V.V.
Bolshakov V.V.

JSC "Аvionica"

Moscow, Russian Federation

Bolshakov V.V.

Bolshakov V.V. --- Leading Design Engineer, TD-31, JSC "Аvionica" (Obraztsova ul. 7, Moscow, 127055 Russian Federation).

All articles by this author