|
Main Authors Vyshinsky V.V.
Vyshinsky V.V.

Zhukovsky Central Aerohydrodynamic Institute TsAGI

Zhukovsky, Moscow Region, Russian Federation

Vyshinsky V.V.

Vyshinsky V.V. --- Dr. Sc. (Eng.), Professor, Chief Researcher, Department of Aerodynamics of Airplanes and Rockets, Zhukovsky Central Aerohydrodynamic Institute TsAGI (Zhukovskogo ul. 1, Zhukovsky, Moscow Region, 140180 Russian Federation).

All articles by this author