|
Main Authors Kudryavtsev I.V.
Kudryavtsev I.V.

Siberian Federal University

Krasnoyarsk, Russian Federation

Kudryavtsev I.V.

Kudryavtsev I.V. - Cand. Sc. (Eng.), Assoc. Professor of Siberian Federal University (Svobodnyi pr. 79, Krasnoyarsk, 660041 Russian Federation).

All articles by this author