|
Main Authors Magnitskiy I.V.
Magnitskiy I.V.

JSC Kompozit

Korolev, Moscow Region, Russian Federation

Magnitskiy I.V.

Magnitskiy I.V. - Deputy Head of the Department, JSC Kompozit (ul. Pionerskaya 4, Korolev, Moscow Region, 141070 Russian Federation).

All articles by this author